Garanzia per i componenti acquistati PLCconnex

 • PL
 • RU
 • EN
 • DE
 • IT

Tel. (+48) 56 682 81 91,

Garanzia per i componenti acquistati PLCconnex

Wszystkie nowe i używane produkty dostarczane przez nas są objęte 12 miesięczną gwarancją, z możliwością rozszerzenia do 36 miesięcy.

 1. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania, tj. działania zgodnego pod wszelkimi istotnymi względami z opisem i specyfikacją producenta towarów nowych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 2. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania towarów używanych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 3. Gwarancja może być dwukrotnie przedłużona o kolejne 12-miesięczne okresy. Maksymalny łączny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Każde kolejne przedłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy podlega opłacie w wysokości 20 % wartości towaru lub usługi.
 4. W okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w regulaminie, w przypadku wystąpienia awarii obowiązki PLC Connex polegają na świadczeniu bezpłatnej naprawy serwisowej bądź, według uznania PLC Connex, wymiany towaru na inny stanowiący jego odpowiednik lub w przypadku braku odpowiednika- zamiennik. W przypadku braku możliwości naprawy towaru i braku jego odpowiednika/zamiennika, klient otrzymuje zwrot ceny jaką uiścił za towar/usługę.
 5. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy do PLC Connex i kończący się w dniu, w którym uprawniony do gwarancji zostanie zawiadomiony przez PLC Connex o zakończeniu naprawy.
 6. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych warunków gwarancji, klient otrzymał nowy towar lub jego odpowiednik/zamiennik, okres obowiązywania gwarancji nie biegnie na nowo od chwili otrzymania przez klienta towaru lub jego odpowiednika/zamiennika.
 7. Klient jest zobowiązany zawiadomić pisemnie PLC Connex w czasie okresu gwarancyjnego o niesprawnym działaniu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał wiedzę o niesprawnym działaniu towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 8. Klient dostarcza towar do PLC Connex na własny koszt.
 9. Naprawa towaru objętego gwarancją nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty jego dostarczenia.
 10. Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez PLC Connex w ramach gwarancji będą nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik lub zamiennik części podlegających wymianie.
 11. Towar powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji towaru klient powinien zasięgnąć porady PLC Connex.
 12. Jakiekolwiek naprawy towaru w okresie gwarancji dokonane przez osoby inne niż pracownicy PLC Connex powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 13. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje także w sytuacji, gdy towar dostarczony do PLC Connex będzie nosił ślady ingerencji osób trzecich, innych niż pracownicy PLC Connex oraz w przypadku gdy zabezpieczenia towaru (tzw. plomby) będą zerwane lub uszkodzone.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub awarii towaru spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z towaru, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń towaru spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń towaru spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nieposiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem przez użytkownika
  5. z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  6. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  7. uszkodzeń towaru spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  8. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych towaru dokonanych przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  9. uszkodzeń towaru spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  10. uszkodzeń towaru powstałych w trakcie jego dostarczania przez klienta w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  11. części szklanych oraz żarówek.
 15. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy klient poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru, jego naprawą oraz odebraniem.
 16. Za nieuzasadnione żądanie naprawy towaru będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.
 17. Sprzęt dostarczany przez klienta powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.
 18. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (plombami) istniejącymi w chwili odebrania towaru przez klienta od PLC Connex.
 19. W razie niezastosowania przez klienta opakowania fabrycznego sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem sprzętu dostarczanego PLC Connex.

PLC connex non e’ distributore autorizzato , rivenditore o rappresentante delle Marche por poste In questa apgina Web . Siamo semplice commercianti , Tutti i nomi dei prodotti, simboli identificativi , marchi o logi usati In questa pagina sono di proprieta’non nostra. L’utilizzo dei marchi e’ al mero scopo informativo In nessun modo intendiamo dare ad intendere alcun legame Ne autorizzazioni dei proprietari dei marchi qualora fossero necessarire per legge .